Friday , 18 September 2020

Home » Nepali Pray: Aarati » हे कृष्ण
हे कृष्ण

हे कृष्ण (He Krishna)

August 17, 2014 7:05 pm Category: Nepali Pray: Aarati Leave a comment A+ / A-

हे कृष्ण वाशुदेव, रक्षा गर अनन्यदेव हे कृष्ण चारभुजाधारी, मधुवन र बृन्दावन विहारी हे कृष्ण आत्माका शोभायमान, चराचर जगतका भगवान हे कृष्ण जिवनदाता, चराचर जगतका विधाता हे कृष्ण सृष्टिका स्वामी,रक्षा गर हे अन्तरयामी हे कृष्ण गोविन्द गोपाल,कोमल मुहार तिम्रो घुम्रेको कपाल हे कृष्ण राम र श्याम, पार लगाउ परमधाम हे कृष्ण सृष्टिकर्ता, हर्ता भर्ता संहारकर्ता।।१।।

हे कृष्ण Reviewed by on . हे कृष्ण वाशुदेव, रक्षा गर अनन्यदेव हे कृष्ण चारभुजाधारी, मधुवन र बृन्दावन विहारी हे कृष्ण आत्माका शोभायमान, चराचर जगतका भगवान हे कृष्ण जिवनदाता, चराचर जगतका वि हे कृष्ण वाशुदेव, रक्षा गर अनन्यदेव हे कृष्ण चारभुजाधारी, मधुवन र बृन्दावन विहारी हे कृष्ण आत्माका शोभायमान, चराचर जगतका भगवान हे कृष्ण जिवनदाता, चराचर जगतका वि Rating: 0

Leave a Comment

scroll to top